• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
  • Slideshow 5
  • Slideshow 6
  • Slideshow 7

Schooltijden

maandag alle groepen ochtend van 08.30 - 11.45 uur
middag van 13.00 - 15.15 uur
dinsdag alle groepen ochtend van 08.30 -11.45 uur
middag van 13.00 - 15.15 uur
woensdag alle groepen ochtend van 08.30 - 12.15 uur
 
donderdag alle groepen ochtend van 08.30 - 11.45 uur
middag van 13.00 - 15.15 uur
vrijdag alle groepen ochtend van 08.30 - 11.45 uur
middag van 13.00 - 15.15 uur

Groep 1 t/m 4 is in principe op de vrijdagmiddagen vrij, zie vakantie & vrije uren voor meer informatie

Vakanties

 2020-2021

 Herfstvakantie  maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
 Kerstvakantie  maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari
 Voorjaarsvakantie  maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari
 Goede vrijdag  vrijdag 2 april
 2e Paasdag  maandag 5 april
 Dag voor Koningsdag  maandag 26 april
 Koningsdag  dinsdag 27 april
 Meivakantie  maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
 2e Pinksterdag  maandag 24 mei
 Zomervakantie  maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 

 

 

 

Fruit en drinken

Voor alle kinderen geldt dat ze groente of fruit en drinken (bij voorkeur water) mee mogen brengen. 

In verband met het vele afval vragen we u vriendelijk om uw kind geen pakjes drinken mee te geven. Een goed sluitbare beker met de naam van uw kind erop is net zo makkelijk, goedkoper in gebruik en veel beter voor het milieu. 
Mocht uw kind zijn beker kwijtraken dan kunt u in de klas of in de conciërgeruimte altijd bij de gevonden voorwerpen komen zoeken.

Overblijven

Natuurlijk kan uw kind op de Kinderboom overblijven. Dit wordt verzorgd door de stichting T.S.O. Smiley. De inschrijving vindt plaats via Murlen Dienstverlening. U dient eerst eenmalig een inschrijvingsformulier in te vullen. Deze is verkrijgbaar bij de overblijfkrachten die tussen de middag aanwezig zijn in de aula. U kunt Murlen bereiken per telefoon of per e-mail. Als uw kind vaste dagen overblijft hoeft u dat niet iedere week opnieuw door te geven. Het aan-/afmelden dient u voor 10 uur 's morgens aan Murlen door te geven. De kosten voor het overblijven zijn €2,50 per kind per dag.

Tijdens het overblijven wordt er door de T.S.O-krachten gezorgd voor drinken voor de kinderen. Het overblijfgeld wordt besteed aan drinken voor de kinderen en voor het kopen van speelgoed / spelletjes voor de overblijvers. Een deel van het geld gaat naar de T.S.O. krachten, die tenslotte de verantwoordelijkheid op zich nemen. De overblijfkrachten zijn geschoold voor hun taak.

De overblijftijd is van 11.45 uur tot 12.45 uur. Na 12.45 uur gaan alle kinderen vanaf groep 3 naar buiten en wordt er gesurveilleerd door twee leerkrachten. De kleuters worden door T.S.O.-krachten naar hun eigen klas gebracht. We hopen, dat ook het overblijven voor de kinderen een prettige tijd is op school.

Heeft u vragen of opmerkingen over het overblijven, dan kunt u terecht bij: 

Patricia van Weert tel. 06 – 1982 5364 
Murlen dienstverlening: tel. 076 593 5684 of per e-mail: murlen@murlendienstverlening.com


Klik hier voor de folder van T.S.O. Smiley

Buitenschoolse opvang

 

De voor- en buitenschoolse opvang hebben wij van school uitbesteed aan KMB.

KMB biedt de volgende activiteiten aan op bs Kinderboom:

Voorschoolse opvang:

Op de Kinderboom is voorschoolse opvang mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 7.30 uur. De kinderen worden dan opgevangen in de BSO ruimte en worden door de pedagogische medewerkers om 8.30 uur naar de klas gebracht.

Buitenschoolse opvang

BSO de Kinderboom is een buitenschoolse opvang gehuisvest in een noodlokaal van basisschool de Kinderboom. De kinderen van basisschool de Kinderboom komen over het schoolplein naar de BSO gelopen. Kinderen van andere scholen worden met de taxi gebracht.

Wanneer de kinderen binnen zijn, is er tijd om te ontspannen met iets te eten en de drinken. De kinderen kunnen dan aan tafel even hun verhaal van de dag aan elkaar kwijt. Daarna is het tijd om lekker te spelen, knutselen, lezen, spelletjes te doen en nog veel meer. De Kinderboom heeft plaats voor 33 kinderen. De BSO is in de schoolweken open op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 17.30/18.30 uur en op vrijdag van 11.45 tot 17.30/ 18.30 uur. In de schoolvakanties en op studiedagen is opvang op BSO de Kinderboom ook mogelijk.

Peuterarrangementen

KMB biedt ook peuterarrangementen aan in het noodlokaal naast de BSO. Een peuterarrangement is het aanbod van peuterspeelzaalwerk in een groep met peuters. Kinderen leren tijdens het spelen van elkaar en met elkaar. Door samen op te groeien en spelend te leren bevorderen ze:

  • de taalontwikkeling
  • de motorische ontwikkeling
  •  de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • creatieve ontwikkeling

Het peuterarrangement is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar en gedurende de basisschoolweken. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag zijn dit 2 dagdelen van 3 uur per dagdeel. Zij betalen dan een ouderbijdrage. Ouders die wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen meer dagdelen afnemen.

Het peuterarrangement is elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.stichting-kmb.nl of contact opnemen met ons hoofdkantoor op 0416-278472. U bent uiteraard ook altijd welkom om een keer binnen te lopen!

Jarig zijn en trakteren

Verjaardag kind
Natuurlijk is voor uw kind het trakteren op school bij de verjaardag een van de hoogtepunten van die dag. Het is handig als u bij de leerkracht informeert, of er dieetkinderen in de klas zitten. Mogelijk kunt u de traktatie voor deze kinderen wat aanpassen, zodat zij ook gezellig mee kunnen feesten. Voor de leerkracht hoeft niets extra's meegenomen te worden: de leerkracht vindt het leuk hetzelfde te krijgen als de kinderen. 

Op de Kinderboom wordt alleen in de eigen klas getrakteerd, er wordt niet rondgegaan in de andere klassen.
In de klas mogen geen uitnodigingen meer uitgedeeld worden voor verjaardagsfeestjes. Dit is een zaak die de school niet aangaat. 

Verjaardag kleuter
De ouders van de jarige zijn uitgenodigd om het feestje met hun jarige Job mee te komen vieren. De ouders van de jarige mogen hier bij uitzondering foto's maken. Er mag niet gefilmd worden.

Verjaardag leerkracht
Als een leerkracht zijn verjaardag viert, vinden de kinderen het leuk een cadeau te kopen. Per kind wordt een bijdrage gevraagd van € 0,50. Door de klassenouder worden dan enkele kinderen uit de groep gekozen om het cadeau te gaan kopen en om de klas te versieren. U ontvangt hierover tijdig bericht. 

Ziek of te laat

Als uw kind niet of niet op tijd op school kan komen, verwachten wij een telefoontje of een briefje met daarin de reden. Als het kan graag van tevoren, maar anders in ieder geval zo snel mogelijk. Ook wij zijn namelijk bezorgd als uw kind niet op school is!

Als uw kind niet op school is en wij hebben geen afmelding gekregen, dan proberen we diezelfde ochtend telefonisch met de ouders in contact te komen. Mocht dit niet lukken voor 12 uur, dan krijgt u diezelfde middag een brief in de bus, waarin u dringend verzocht wordt zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de school. 
Bij geen geldige reden voor verzuim zal de school dit als ongeoorloofd verzuim moeten melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Buitengewoon verlof

Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is, kan de school buitengewoon verlof verlenen als er sprake is van gewichtige c.q. geldige redenen. Dit verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Het formulier daarvoor kunt u verkrijgen bij de directeur van de Kinderboom of hier downloaden: formulier aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.   

Op vakantie onder schooltijd 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werk­gevers­verklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. 
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden 
-  in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was; 
-  de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 
-  de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 
In de praktijk komt deze situatie nooit voor omdat mensen hetzij tijdens de zomervakantie, hetzij tijdens de kerstvakantie in staat zijn om twee weken verlof op te nemen en zo met hun gezin op vakantie te kunnen gaan.   
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. U moet - zo nodig - zelf zorgen voor een vertaling ervan door een beëdigde tolk. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.   

Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’
 

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: 
-  een verhuizing van het gezin 
-  het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten 
-  ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
- overlijden van bloed- of aanverwanten 
-  viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten   

De volgende situaties zijn géén ‘andere gewichtige omstandigheden’
-  familiebezoek in het buitenland 
-  vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 
-  vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
-  een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan 
-  eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 
-  verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.  

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).