• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
  • Slideshow 5
  • Slideshow 6
  • Slideshow 7

Plusklas

Kinderen met hoge intellectuele vermogens (IQ) zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Op onze school hebben we tijd gereserveerd om met deze kinderen te werken. We vinden het belangrijk dat de kinderen naast de leerstof van de jaargroep werken aan extra uitdagende taken. Dat gebeurt ìn de klas met lesopdrachten op niveau en buiten de klas in de plusklas. Belangrijke onderwerpen waaraan gewerkt wordt zijn: nadenken over de eigen leerhouding, leren leren en gebruiken van intelligentie in combinatie met creativiteit. De plusklas komt elke week één uur bij elkaar en wordt begeleid door juffrouw Patty.

Begaafde kinderen hebben over het algemeen, naast intellectuele uitdaging, ook behoefte aan ''Leren leren". Soms blijkt dat ze niet goed kunnen leren wanneer ze de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. In het algemeen wordt aangenomen, dat deze kinderen ''leerlui'' worden op de basisschool. Het leren geeft hen op geen enkele manier problemen. Ze kunnen het aanbod gemakkelijk aan en hoeven er ''niets voor te doen''. Het gevolg is, dat wanneer ze aan het werk moeten (bijv. woordjes leren, topografie of inzicht verwerven in een vakgebied dat verplicht is maar niet de interesse heeft) dat niet gebeurt. Het zoeken naar oplossingen wanneer iets moeilijk is, is dan onvoldoende ontwikkeld. Het gevolg kan een schoolcarrière zijn, die begint met VWO en na veel overstappen eindigt op het VMBO. Kortom (meer)begaafden moeten leren om moeilijke problemen aan te pakken, op te lossen en niet te ontwijken! Momenteel wordt in veel literatuur van experts geadviseerd om begaafde kinderen mee te laten doen met nieuwe instructies, maar herhaling van stof te beperken en aanvullende uitdagende stof aan te bieden. 

Het doel is om extra uitdaging te bieden door een aanbod van gevarieerde projecten, waarbij meerdere doelen nagestreefd worden, bijv. inhoudelijke verdieping, samenwerken en presenteren. Er zijn plusgroepen voor kinderen vanaf groep 5. Daarnaast maken we gebruik van de methode "Levelwerk" speciaal voor kinderen die meer aankunnen. Hiermee wordt gewerkt in de klas op door de leerkracht aangegeven tijdstippen. We streven ernaar met groepjes aan de slag te gaan met dit werk, omdat de kinderen van elkaar kunnen leren. Een belangrijk doel van Levelwerk is leren om te leren (bijv. plannen, samenwerken enz.). 

De plusgroepen en het gebruik van Levelwerk zijn stappen in een proces naar beter passend onderwijs voor alle leerlingen. Niet alleen meerbegaafden kunnen hiervan profiteren, maar ook kinderen '' in het grensgebied'' (bijv. een kind dat uitzonderlijk goed is in 1 vakgebied zoals rekenen). Vaststellen van een IQ blijft nuttig, maar het hanteren van een al te strakke grens is niet nodig. We streven op de Kinderboom naar een aanbod in en buiten de klas, waarmee we zoveel mogelijk kinderen in hun ontwikkeling kunnen stimuleren.

Ook op Leerrijk!-niveau is nagedacht over onderwijs aan “kinderen die meer aankunnen”. Sinds enkele jaren is er een bovenschoolse plusklas (twee halve dagen per week) voor kinderen van Leerrijk!-scholen op twee locaties; een in Waalwijk en een in Loon op Zand. De locatie Loon op Zand is gevestigd in onze school. Juffrouw Patty en juffrouw Stèphie nemen deel aan de werkgroep Hoogbegaafdheid in Leerrijk!.